Νίκος Βραχνής

<iframe src=”https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3144.613703207632!2d23.759243714939515!3d37.986143507744025!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x14a1a2aace8ef49d%3A0x3823cdd30444ff6a!2sTGI%20Fridays!5e0!3m2!1sen!2sgr!4v1604338355449!5m2!1sen!2sgr” width=”400″ height=”300″ frameborder=”0″ style=”border:0;” allowfullscreen=”” aria-hidden=”false” tabindex=”0″></iframe>