Νίκος Βραχνής

ICOG

Το Σεμινάριο ICOG είναι το Σεμινάριο “εκπαίδευσης των εκπαιδευτών”, με άλλα λόγια το Σεμινάριο από το οποίο προκύπτουν οι νέοι εκπαιδευτές των Σεμιναρίων της Εταιρείας. Ήδη κατά τη διάρκεια των Σεμιναρίων οι εκπαιδευόμενοι που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια λαμβάνουν πρόσκληση να εκπαιδευτούν ως εκπαιδευτές και εφόσον ολοκληρώσουν με επιτυχία το Σεμινάριο αυτό συνεχίζουν ως δόκιμοι εκπαιδευτές(συνεργάτες)  και στη συνέχεια εκπαιδευτές.

Το Σεμινάριο ICOG είναι δομημένο με τέτοιο τρόπο ώστε να εκπαιδεύει με διαδραστικό τρόπο πάνω στις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων, τόσο με διαλέξεις-ηλεκτρονικές παρουσιάσεις, όσο και με σταθμούς εργασίας. Επίσης εκπαιδεύει στην χρήση κατάλληλων μέσων αξιολόγησης της γνώσης.

Η σωστή ανατροφοδότηση(feedback) του εκπαιδευόμενου είναι ο αποδοτικότερος τρόπος μετάδοσης ή βελτίωσης της υπάρχουσας γνώσης.

Η παρακολούθηση του Σεμιναρίου βελτιώνει εν γένει τις ικανότητες επικοινωνίας του εκάστοτε επαγγελματία και σε συνδυασμό με την τακτική τριβή μέσα στα Σεμινάρια οδηγεί σε επαγγελματική ανέλιξη.