Νίκος Βραχνής

O Καθηγητής Νικόλαος Βραχνής είναι επιστημονικός υπεύθυνος και συντάκτης 35 κατευθυντήριων οδηγιών και συναινέσεων  της Ελληνικής Μαιευτικής και Γυναικολογίας Εταιρείας και το έργο αυτό έχει αναγνωριστεί από το ΚΕΣΥ (Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας) και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας. Επίσης οι κατευθυντήριες οδηγίες του Καθηγητού Νικολάου Βραχνή χρησιμοποιούνται και από την Παγκύπρια Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρεία και την Ελληνική Κυπριακή Δικαιοσύνη.

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Η ανάγκη θέσπισης κατευθυντήριων οδηγιών σε διαγνωστικά ή και θεραπευτικά μείζονα ζητήματα της κλινικής άσκησης που να βασίζονται σε μελέτες υψηλού βαθμού τεκμηρίωσης έχει πλέον καθιερωθεί στην άσκηση της ειδικότητάς µας. ∆ιακεκριμένες Επιστημονικές Εταιρείες ή Κολλέγια Μαιευτήρων Γυναικολόγων στο εξωτερικό επενδύουν στη διαρκή ανανέωση κατευθυντήριων οδηγιών προς τα µέλη τους, γεγονός που λαμβάνει χώρα μέσα από επιμελή και μεθοδική εργασία επιλεγμένων ερευνητικών ομάδων που αξιολογούν συμπεράσματα μεγάλων μελετών, συμβουλεύονται τις ήδη εκδοθείσες οδηγίες από άλλα αντίστοιχα επιστημονικά σώματα και ακολούθως τα ενσωματώνουν στις υπό συγγραφή οδηγίες σε µια προσπάθεια έκδοσης οδηγιών υψηλής βαθμίδας σύστασης. Επομένως, οι εθνικές κατευθυντήριες οδηγίες της Ελληνικής Μαιευτικής και Γυναικολογικής Εταιρείας, αποτελούν ουσιαστικά µια προσπάθεια συστηματικής παροχής τεκμηριωμένων συστάσεων προκειμένου να βοηθήσουν τόσο τους ιατρούς όσο και τις εξεταζόμενες γυναίκες ή ασθενείς στην Ελλάδα στη διαδικασία λήψεως αποφάσεων σχετιζομένων µε τα θέματα που αναλύονται.

Image
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΣΥΝΑΙΝΕΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

H έκδοση Συναινέσεων Ασθενών στη Μαιευτική και Γυναικολογία διασφαλίζει τη λεπτομερή παροχή πληροφόρησης προς την ασθενή για κάθε ιδιαίτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει πριν κληθεί να δώσει την έγγραφη συγκατάθεσή της. Η Συναίνεση αποτελεί σαφώς αναγκαία προϋπόθεση προ της εκτέλεσης οποιασδήποτε ιατρικής παρέμβασης. Στις Συναινέσεις κάθε επέμβασης περιγράφονται η ίδια η επέμβαση και οι επιπλοκές της, γιατί αυτό θα βοηθήσει περισσότερο όχι µόνο στην κατανόηση της παρέμβασης από την υπογράφουσα γυναίκα, αλλά και τον εκτελούντα την επέμβαση Μαιευτήρα Γυναικολόγο, για λόγους τεκμηρίωσης, ιατρονομικούς και όχι µόνο. Οι Συναινέσεις (συγκαταθέσεις) υιοθετήθηκαν από το ΚΕΣΥ (Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας) και το Υπουργείο Υγείας και σήμερα είναι οι επίσημες συναινέσεις των Ελλήνων Μαιευτήρων Γυναικολόγων για την άσκηση της επιστήμης τους.

Image
ΣΥΝΑΙΝΕΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ